Resultatet av lønnsoppgjøret - Fagforbundet

Resultatet av lønnsoppgjøret

Generelt tillegg kr 1,30 i år + kr 3,00 neste år, Forbedring av dagens AFP ordning, Ny ordning for sliterne, Bedre AFP i fremtida, Tiltak mot sosial dumping

Resultatet av årets lønnsoppgjør i bussbransjen

 

Det generelle lønnstillegget blir på kr 1,30 i timen fra 1. april 2018, det vil si kr. 2535 i året.

I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på kr 2,50 i timen, kr 4875 i året, totalt kr 6825, til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 464 139 i året. 90 pst av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn utgjør kr 417 725 i året. Bussbransjen ligger over dette gjennomsnittet på 90% og får altså ikke labtlønnstillegget.

 

I Bussbransjen fikk vi i tillegg 3 kr pr 1.4.19, dvs ved mellomoppgjøret neste år. Det er 5850 kr. i året. Det kommer i tillegg til det generelle tillegget som forhandles frem. Hvis det generelle tillegget blir over 1 kr, så reduseres våre 3 kr noe.

 

Dagens AFP-ordning er forbedret
Dagens AFP-ordning har flere hull. Nå har vi fått tettet noen av disse hullene i dagens ordning: Mange av de som i dag faller ut fordi de er blitt syke eller rammet av nedbemanning på slutten av yrkeslivet, vil nå få AFP.

Enighet om målene for en framtidig AFP
Dagens AFP videreføres i en lang overgangsperiode. En ny ordning fases inn, som tetter alle hull. Mer enn dobbelt så mange vil få rett til AFP med ny ordning. Særlig yngre arbeidstakere vil nyte godt av den nye ordningen. AFP vil bli mer forutsigbar, og vil gi større trygghet for framtidig pensjon. Med den nye ordningen vil du med full opptjening få om lag samme nivå på AFP som i dag.

 

Ny ordning for sliterne
Levealdersjusteringen i Folketrygden virker sterkere enn antatt. Vi har sikret en ekstra ytelse til de som ikke har muligheter eller helse til å stå lenge i arbeid. Ytelsen går til de som går av ved 62, 63 eller 64 år, uten arbeidsinntekt ved siden av. Ordningen innføres fra 1. januar 2019, og når den er fullt innfaset vil den gi om lag 25 000 kroner ekstra i året fram til fylte 80 år.

 

Reise, kost og losji
Unntaket i tariffbestemmelsen i Industrioverenskomsten om at personer “inntatt på stedet” ikke skal få dekket utgifter til reise, kost og losji, har bidratt til opprettelse av såkalte “postkassebedrifter” og ført til sosial dumping over hele landet. Dette ryddes det opp i nå. Tariffavtalen blir klarere på hva som skal til før man kan kalle seg en bedrift og hvordan ansatte skal tilknyttes bedriften. Det er en viktig seier i kampen mot de useriøse i industrien.

 

Ole R.